Egyesületünkről

Letölthető szórólap a Szív-Kör Egyesületről

I. Az egyesület adatai

Az egyesület neve: SZÍV-KÖR Egyesület
Az egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 145/B.
Az egyesület honlapjának címe: sziv-kor.hu

Egyesületünk adószáma:
19236373-1-07
Számlavezető bank: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Bankszámla szám:
16200247-10011290-00000000

 

II. Az egyesület célja, tevékenysége

Az egyesület célja:

A szívbeteg gyermekeket nevelő családok segítése információ-megosztással, hiteles közösségi fórumok működtetésével, a rászoruló beteg gyermekek gyógyulást elősegítő anyagi támogatása.

A szívbeteg gyermekek és szüleik, továbbá a gyógyító intézmények közötti kommunikációs híd betöltése, a kapcsolattartás elősegítése.

Figyelemfelkeltő média-megjelenések szervezése és lebonyolítása a szívbetegséggel élő gyermekeket érintő ügyekben.

Érdekképviselet ellátása az egészségügyi és a szociális kormányzat irányában a szívbeteg gyermekeket és családjaikat érintő ügyekben.

A szívbeteg gyermekek egészségügyi ellátását végző gyógyító intézmények anyagi és közösségi támogatása.

Közösségi programok, táborok szervezése a szívbeteg gyermekek részére.

Felvilágosító szakmai tanácsadás, elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek szervezése a gyermekek és szülők részére.

Az egyesületi célok elérése érdekében a szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása.

Az egyesület tevékenysége:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése, elősegítése, támogatása.

Szociális és családsegítő tevékenység végzése, a szívbetegségben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő igények kielégítésének elősegítése.

Az 1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 37. § (1)., 42. § (2) a.) 100. § (1) 100. § (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelve, a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, a beteg gyermekek életminőségének javítása érdekében végzett feladatok teljesítése.

Együttműködés egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, állami intézményekkel, kormányzati szervekkel, amely egyesületi céljai megvalósítását előmozdítja.

Közvetlenül részt vesz a magyar egészségügyi ellátó rendszer által végzett közfeladatok végrehajtásában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján.

Az egyesületi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi erőforrások gyűjtése, támogatás-adományszerző tevékenység, pályázatikon történő részvétel útján.

A beteg gyermekek gyógyulását és felzárkóztatását elősegítő nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés szervezése és lebonyolítása.

A beteg gyermekek és hozzátartozóik részére információ szolgáltatása, segítségnyújtás a betegséget, az egészségügyi és speciális nevelési-oktatási ellátást érintő jogi problémákban.

Az egyesület célkitűzéseinek, a betegség ismérveinek, érintettségének, előfordulási gyakoriságának és okinak széles körű ismertetésére irányuló propaganda kifejtése minél szélesebb média-felületeken.

Jótékonysági események szervezése és lebonyolítása a beteg gyermekek és a gyógyító intézmények anyagi támogatására.

A beteg gyermekek életminőségének javítását elősegítő rendezvények, táborok és utazások szervezése és lebonyolítása.

III. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: dr. Csurgó Katalin (anyja születési neve: Grúber Julianna, lakcím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 145/B.)

Az elnökség tagjai:

  • Bauer Tamás (anyja neve: Minárik Mária, lakcím: 1126 Budapest, Márvány utca 44.)
  • dr. Rózsa Dániel (anyja neve: Zabulik Klára Imola, lakcím: 1112 Budapest, Ördögorom lejtő 31.)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

Egyesületünk 2022-es éves beszámolóját és kieg. mellékletét az alábbi linkekről lehet letölteni:

Éves beszámoló 2022

Kieg. melléklet 2022

© 2024 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.